11 maja 2021

Wynagrodzenie pracownika młodocianego – 2021

Jeżeli np. jest to jej drugi rok więc wynagrodzenie miesięczne takiej osoby będzie 340.00 zł brutto. Czy od tego potrąca składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne?

Tak, umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego podlega obowiązkowo zgłoszeniu w ZUS do wszystkich ubezpieczeń tj. społecznych oraz zdrowotnej choć składka zdrowotna będzie tu obniżona do 0 zł, o ile pracownik złoży oświadczenie PIT-2.

Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego zawarta z osobą młodocianą oznacza nawiązanie stosunku pracy. Zaś stosunek pracy jest tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnego, bez względu na wiek czy status ucznia.

Zatem, osoba młodociana podlega tym ubezpieczeniom jak każdy inny pracownik. Jednak ze względu na dość niskie wynagrodzenie oraz zwolnienie tego wynagrodzenia z podatku dochodowego (dla osób do 26 lat), składka zdrowotna podlega obniżeniu do zaliczki na podatek, co wynika z zasady, że w przypadku, gdy składka ta jest wyższa od kwoty zaliczki na podatek, którą płatnik obliczyłby, gdyby przychód ubezpieczonego nie był zwolniony od podatku dochodowego, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej kwoty.

Zaliczkę na podatek, dla potrzeb porównania ze składką zdrowotną, oblicza się tu jednak zgodnie z przepisami ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2021 r.

Obliczenie wynagrodzenia wygląda tak:
340 zł x 13,71% = 46,61 zł - składki społeczne po stronie pracownika (emerytalna, rentowa, chorobowa),
340 zł - 46,61 zł = 293,39 zł - podstawa wymiaru składki zdrowotnej,
293,39 zł x 9% = 26,41 zł - składka zdrowotna wyliczona.
Obliczenie hipotetycznej zaliczki na podatek, przy zastosowaniu zasad z 2021 r.:
340 zł - 250 zł (koszty uzyskania przychodów) - 46,61 zł = 43,39 zł; po zaokrągleniu 43 zł - podstawa opodatkowania,
(43 zł x 17%) - 43,76 zł (poprzednia kwota zmniejszająca podatek o ile pracownik złożył PIT-2) = 0 zł.
Składka zdrowotna do ZUS wynosi również 0 zł.
Oczywiście zaliczka na podatek faktycznie nie występuje, ze względu na zwolnienie podatkowe do 85 528 zł rocznie (zerowy PIT dla młodych).
Wówczas do wypłaty wynagrodzenie wynosi 293,39 zł, czyli po odliczeniu składek społecznych.
Natomiast jeśli pracownik nie złoży oświadczenia PIT-2, hipotetyczna zaliczka na podatek wynosi:
340 zł - 250 zł (koszty uzyskania przychodów) - 46,61 zł = 43,39 zł; po zaokrągleniu; 43 zł - podstawa opodatkowania;
43 zł x 17% = 7,31 zł.
Składka zdrowotna do ZUS, po obniżeniu do kwoty zaliczki, wynosi 7,31 zł.
Wynagrodzenie do wypłaty:
340 zł - 46,61 zł - 7,31 zł = 286,08 zł.
 
WSKAZÓWKI TWOJGO DORADCY:
• Pamiętaj, że osoba młodociana podlega ubezpieczeniom społecznym, tak jak każdy inny pracownik.
• Jednak ze względu na dość niskie wynagrodzenie oraz zwolnienie tego wynagrodzenia z podatku dochodowego (dla osób do 26 lat), składka zdrowotna podlega obniżeniu do zaliczki na podatek.
 
• art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 423 ze zm.),
• art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a), art. 83 ust. 1, ust. 2a, ust. 2b ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.),
• - art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.).